هئیوالیق و بهستان
وبلاگ ادبی علی شجاع
+0 به یه ن
یاییلیب : چهارشنبه 1 مهر 1394 | یازار : علی شجاع | بؤلوم : فــــارسی شعر | 1 باخیشلار

ای در تجـلّی گاه حـق   اذن تـمـاشـا یافته      

               اینک نگر نوعی دگر ای چشم بینا یافته

سرّ سماوات و زمین با جلوه ای سرّآفرین   

                   در صحن بیت ا له بین صبحی مطرّا یافته

صبحی فراتر از افق هستش جهان زیر تـتـق        

         کز پرتوش اهل طرُق مصباح خضرا یافته

گرداب انسانیست این امواج روحانیست این    

            سیل مسلمانیست این  تا عرش پهنا یافته          

نک نکته های فلسفه فارغ ز طرح و تعرفه    

             با اشکهای عاطفه  مشیی است همپا یافته

  امیال قربانی شده   تردید و غم فانی شده     

                اندیشه رحمانی شده  مسند به جوزا یافته

پـرسم دل آگـاه  را   پـویـندة این  راه  را    

                  پتک خـلیل الله را داده ز کـف ، یا یافته؟

ای عامل تخریب من   بر هم مزن ترکیب من     

               آسیب تو بر سیب من  مکری موفّا یافته

غافل ز معنی مانده ای  بت را به خاطر خوانده ای ؟

      یا بت تورا   چون رانده ای   فرصت مهیّا یافته ؟

فرصت به  نیرنگی دگر دعوت به آهنگی دگر    

             یا از پی ننگی دگر حالی به دروا یافتة

در محبس افسردگی تا کی بتان را بردگی ؟

                    ای پایت از آزردگی پابند پروا یافته

جان را سبک از بار تن پرواز ده سوی وطن              

  جایی که علوی  پیرهن  نقش ثریّا یافته

بگذار شکّ و بیم را   فرمان بر ابراهیم  را       

              کو محنت   تسلیم را  عزت به فردا یافته

با ظنّ  بد تحلیل خود  ، غلطان مشو در نیل خود 

            بگذر ز اسماعیل خود با درک تقوا یافته

رقصان میان شعله رو  پروانه ها را قبله شو  

                کان کشت هنگام درو صحّت به سرما یافته

خیز و برون آ از زره     ذرات را بگشا گره         

        گشتی بزن در ابر و مه  چون نور سودا یافته         

وز نور بطن ذره ها رنگی بزن بر چهره ها       

               موجی بر آر از قطره ها ای ره به دریا یافته 


یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir